Child treatment process

Behandlingsprocessen för barn

 

Att ta beslut om ditt barn bör ha cochleaimplantat är ett beslut som påverkar många aspekter av era liv. Innan operation kan övervägas får ditt barn genomgå omfattande tester för att bedöma hans/hennes lämplighet för proceduren. Om ditt barn anses vara en lämplig kandidat, planeras operation följd av postoperativ uppföljning och talterapi för att säkerställa att ditt barn får ut bästa möjliga resultat med sina cochleaimplantat.

 

Preoperativ bedömning

CI-klinikens team gör en preoperativ bedömning för att testa ditt barns hörsel samt för att få förståelse för familjens motivation. Bedömningen inkluderar en rad utvärderingar.


den utförs för att fastställa ditt barns allmänna hälsa. Utöver en MRT-undersökning krävs ofta en datortomografi för att fastställa möjligheterna för operationen samt vilket öra som ska implanteras. Bilderna möjliggör för det medicinska teamet att kontrollera möjligheten att föra in en elektrodledare i cochlean. I vissa fall kan detta hjälpa kirurgen att undvika förutsebara kirurgiska svårigheter.


audionomen utför olika audiometriska bedömningar och tester med en hörapparat (ton- och talaudiometri). Detta testar ditt barns hörsel och fastställer graden av hörselnedsättning, samt vilken förstärkning hörapparaten ger. Ibland kan audionomen rekommendera en provperiod med en starkare hörapparat för att kunna utvärdera potentiella fördelar i relation till ett cochleaimplantat.

Din ÖNH-specialist, audionom eller annan personal specialiserad inom hörsel hjälper dig identifiera vilken typ av hörselnedsättning ditt barn lider av. Du kan också bli remitterad till närmaste CI-klinik för fastställande om ditt barn är en kandidat för cochleaimplantat. Cochleaimplantation är en lång och utmanande process som kräver familjens engagemang och stöd för att hjälpa barnet. Om detta inte är möjligt kan en annan lösning övervägas.

 

Operation

Ett kirurgiskt ingrepp krävs för att implantera den interna delen av implantatsystemet. Kirurgen gör ett litet snitt bakom örat för att kunna placera implantatets mottagardel som innehåller elektroniska kretsar. Därefter förs elektrodraden in i cochlean.

Implantatoperationen genomförs under narkos och tar i regel mindre än två timmar, men kräver ändå ett par dagars sjukhusvistelse. Införing av ett cochleaimplantat innebär samma risker som vilken annan öronoperation som helst.

Barnet kommer inte att kunna höra förrän en ljudprocessor sätts på och aktiveras. Detta utförs vanligtvis cirka en månad efter att man lämnat sjukhuset. Denna period krävs för återhämtning efter narkosen, samt för att ärret från snittet ska läka, vilket kan ta några veckor.

 

Post-operativ uppföljning

För att resultaten av implantationen ska bli så bra som möjligt är det nödvändigt att justera inställningarna och ljudkvaliteten i ljudprocessorns externa del samt att delta i talterapi för att barnet ska kunna koda och tolka uppfattad ljudinformation.

 

Anpassning

Under första anpassningssessionen får användaren ljudprocessorn av audionomen som förklarar för barnet och föräldrarna hur den fungerar. Detta besök inkluderar fastställning av de stimuleringsnivåer som ges av varje elektrod i cochlean. Även andra parametrar justeras för att optimera uppfattningen av ljudinformation.

Månaderna efter operationen krävs flera anpassningssessioner för att gradvis förbättra ljudinformationens kvalitet. Besöken kommer att spridas ut över en tidsperiod tills inställningarna anses stabila och optimala.

 

Talterapi

Efter operationen behöver barnet vänja sig vid signalerna som implantatet genererar. Även för barn som upplevt plötslig förlust av hörseln uppfattas ljudinformationen som implantatet skapar på ett annat sätt än hur de kommer ihåg att ljud låter. Hjärnan måste vänja sig vid den nya stimuleringen och lära sig tolka den.

Det är därför viktigt att delta i talterapi för att förenkla anpassningen. Talterapins varaktighet och svårighetsgrad varierar beroende på orsaken till hörselnedsättningen och hur länge barnet inte kunnat höra. Det kommer att ta längre tid och vara svårare för barn som varit döva sedan födseln eller som blev döva innan de lärde sig tala.

Precis som anpassningssessionerna för ljudprocessorn, hålls sessionerna för talterapi regelbundet och ofta för att sedan sedan bli färre och inte lika ofta efter första året. Logopedens arbete varierar beroende på vilken typ av hörselnedsättning ditt barn har. Dock baseras arbetet på några grundprinciper: utveckling av uppfattningsförmåga genom identifiering av olika ljudkällor, lyssning samt att lära sig tala.

Att välja Neuro till ditt barn