Internationell ansvarsfriskrivning

Läs noga igenom ansvarsfriskrivningen nedan.

Genom att använda denna hemsida accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen använd inte denna hemsida. Tack.

 

A. Avtal mellan användare och Oticon Medical

1. "Oticon Medical" betyder:
För benförankrade hörselsystem: Oticon Medical AB, ett aktiebolag, registrerat i Askim under registreringsnummer 556741-3132 och med registrerad adress på Datavägen 37B, 436 32 Askim, Sverige, eller alla andra företag eller enheter som kontrolleras av Oticon Medical AB eller som är dotterföretag till Oticon Medical AB.

För cochleaimplantat: Neurelec S.A.S, ett aktiebolag, registrerat i Antibes handelsregister under registreringsnummer 487 829 574 RCS ANTIBES och med registrerad adress på 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Frankrike eller alla andra företag eller enheter som kontrolleras av Neurelec S.A.S eller som är dotterföretag till Neurelec S.A.S.

2. Oticon Medical erbjuder tillgång till denna hemsida enbart om du accepterar alla villkor, bestämmelser och meddelanden i dessa användarvillkor. Genom att använda denna hemsida accepterar du alla villkor, bestämmelser och meddelanden.

3. Termen "den här hemsidan" som används i dessa användarvillkor, omfattar vår hemsida som finns på www.oticonmedical.com och alla andra hemsidor som (1) vi äger, (2) vi kontrollerar, direkt eller indirekt, och (3) är länkade, direkt eller indirekt, till denna hemsida. Termen "den här hemsidan" inkluderar även alla produkter och tjänster åtkomliga via hemsidan, till exempel anslagstavlor och chattrum. "Innehåll" gäller all text, grafik eller annat multimediematerial på alla undersidor som är en del av denna hemsida.

 

B. Användarinformation

1. För att du ska få använda vissa delar av denna hemsida kan du komma att behöva registrera dig, skapa ett användar- eller medlemsnamn, skapa ett lösenord eller på annat sätt logga in med din e-postadress eller med ett användar- eller medlemsnamn du själv väljer. I händelse av att din användning av eller ditt deltagande i någon del av denna hemsida kräver att du registrerar dig, skapar ett användar- eller medlemsnamn, skapar ett lösenord eller på annat sätt loggar in med din e-postadress, går du med på att:

(a) Du inte ska (i) välja att använda ett användar- eller medlemsnamn eller en e-postadress som tillhör någon annan person i syfte att utge dig för att vara denna person; (ii) använda, utan tillåtelse, ett användar- eller medlemsnamn eller en e-postadress som tillhör någon annan eller som är underställt rättigheterna för en annan person än du; (iii) använda ett användar- eller medlemsnamn i strid med någon annan persons immateriella rättigheter; eller (iv) använda ett medlemsnamn som Oticon Medical, enligt eget gottfinnande, bedömer vara stötande; och
(b) Du ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt.

 

C. Avtalet kan inte överlåtas

1. Du accepterar att rätten att använda denna hemsida och alla andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av Oticon Medical, är personlig för dig och kan inte överlåtas genom tilldelning, underlicens eller någon annan metod till någon annan person eller enhet, förutom med ett skriftligt godkännande från Oticon Medical. Alla försök att överlåta dina rättigheter enligt dessa användarvillkor utan skriftligt godkännande från Oticon Medical är ogiltiga och ska betraktas som ett brott mot dessa användarvillkor. Oticon Medical kommer inte att tilldela eller överlåta sina rättigheter under dessa användarvillkor utan ditt samtycke.

 

D. Användning av anslagstavlor, chattrum och andra kommunikationsforum

1. Denna hemsida kan innehålla anslagstavlor, chattrum eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter. Du ansvarar helt och hållet själv för alla inlägg på forum som finns tillgängliga på eller genom denna hemsida. Denna hemsida får endast användas för lagliga aktiviteter. Inga inlägg i, på eller genom denna hemsida får innehålla material som på något sätt bryter mot eller inkräktar på andras rättigheter, som är olagligt, hotfullt, förolämpande, förtalande, kränkande mot sekretess eller offentliga rättigheter, vulgära, obscena, hädiska, oanständiga, som avspeglas negativt på oss, eller som är tveksamt på annat sätt, ger upphov till civil ansvarsskyldighet, eller som på annat sätt bryter mot någon lag eller uppmuntrar till ett beteende som skulle utgöra en brottslig handling. Denna hemsida får inte användas för att påverka andra personer att bli användare av tjänster som konkurrerar med Oticon Medical. Annonsering eller kommersiellt gynnande får endast postas i, på eller genom denna hemsida med Oticon Medicals uttryckliga godkännande i förväg och enbart i enlighet med de villkor och bestämmelser som utfärdats av Oticon Medical gällande annonsering och kommersiellt gynnande på denna hemsida. Om Oticon Medical underrättas om att ett inlägg i, på eller genom denna hemsida bryter mot andras lagliga rättigheter eller de angivna riktlinjerna för inlägg, äger Oticon Medical rätten att ta bort detta inlägg. Ett sådant inlägg utgör även ett brott mot dessa användarvillkor.

2. Du går med på att inte ladda upp, skapa inlägg eller på annat sätt göra något material tillgängligt som är skyddat av upphovsrätt, varumärke eller andra lagligt skyddade rättigheter på denna hemsida, utan uttryckligt tillstånd från ägaren av denna upphovsrätt, varumärke eller annan lagligt skyddad rättighet. Skyldigheten åligger dig att avgöra huruvida material inte är skyddat av upphovsrätt, varumärke eller andra lagligt skyddade rättigheter. Du ansvarar helt och hållet för eventuella skador till följd av intrång på upphovsrätt, varumärke eller andra lagligt skyddade rättigheter, och för all annan skada till följd av uppladdning, inlägg eller annan online aktivitet.

3. Du går med på att inte ladda upp filer till denna hemsida som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos någon annans dator, programvara, hemsidor eller nätverk. Du ansvarar helt och hållet för skador som uppstått efter yrkanden om att filer som du har laddat upp och/eller länkat till har skadat funktionen hos någon annans dator, programvara, hemsidor eller nätverk.

4. Du är medveten om att de forum som tillhandahålls av denna hemsida, såvida inget annat uttryckligen anges, är offentliga och inte avsedda för privat kommunikation. Oticon Medical ska ha rättigheten, men inte skyldigheten, att övervaka innehållet i forumen för att avgöra om användarvillkor och alla andra användningsregler som upprättats av Oticon Medical efterlevs. Du är även medveten om att chattar, inlägg, konferenser och annan kommunikation från andra användare, inte stöds av Oticon Medical. Oticon Medical förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande redigera, vägra publicera inlägg eller att ta bort allt material som skickats in till eller lagts upp i, på eller genom denna hemsida. Utan att begränsa det föregående, ska Oticon Medical ha rätt att ta bort allt material eller innehåll som lagts upp av användare i, på eller genom denna hemsida, inklusive och utan begränsning inlägg på anslagstavla som Oticon Medical, enligt eget gottfinnande, anser bryta mot dessa användarvillkor, som är tveksamma på annat sätt eller förlegade. Dessutom förbehåller Oticon Medical sig rätten att enligt eget gottfinnande neka åtkomst för dig eller någon annan person till denna hemsida eller delar av den utan att meddela detta.

 

E. Ansvarsfriskrivning av garantier och ansvarsbegränsning

1. Använd på egen risk. Du accepterar att du använder denna hemsida på egen risk. Oticon Medical ger inga garantier när det gäller exakthet, tillförlitlighet eller innehåll i någon som helst information som tillhandahålls genom denna hemsida.

2. Garantifriskrivning. Innehållet på denna hemsida tillhandahålls av Oticon Medical som en tjänst. Denna hemsida innehåller inte all information som kan vara relevant för frågor gällande hörselnedsättning i allmänhet eller för din eller någon annan individs situation i synnerhet. Allt innehåll som tillhandahålls på denna hemsida är endast allmän information om frågor som rör hörselnedsättning och är endast avsedd att underlätta kommunikation mellan dig och din hörselspecialist eller annan sjukvårdspersonal. Innehållet på denna hemsida är inte avsett för att användas till att diagnosticera ett specifikt problem eller tillstånd eller en specifik rekommendation om lämplig behandling. Innehållet på denna hemsida ska inte användas som ersättning för konsultation med audionom, läkare eller annan vårdgivare. Alla specifika frågor som du kan tänkas ha om din hörselnedsättning, behandling, vård eller diagnos ska du vända dig med till din hörselvårdsmottagning eller annan vårdgivare. Oticon Medical ansvarar inte för några som helst personskador, inklusive dödsfall, som orsakats av att du har förlitat dig på eller använt eller missbrukat någon information som presenteras eller finns på denna hemsida.
Oticon Medical varken stöder, driver, kontrollerar eller på något sätt tar på sig ansvaret, såvida inget annat uttryckligen och otvetydigt anges, för någon som helst information gällande några som helst tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av tredje part, som kan vara listade på eller länkade till denna hemsida, inklusive alla hörselkliniker eller tjänsteleverantörer, som kan vara listade på eller länkade till denna hemsida.

Denna hemsida kan inkludera innehåll från tredje part och användare. För allt sådant innehåll, är Oticon Medical distributör och inte utgivare. Oticon Medical har inte mer redaktionell kontroll över sådant innehåll än ett offentligt bibliotek eller tidningsförsäljare. Alla åsikter, råd, påståenden, tjänster, erbjudanden eller annan information som uttrycks eller görs tillgänglig av tredje part (inklusive hörselkliniker och andra hörselspecialister och affärsmän och licensgivare) kommer från sina respektive författare eller distributörer av sådant innehåll och inte från Oticon Medical. Oticon Medical ger inga garantier när det gäller fullständigheten, exaktheten, aktualiteten eller tillförlitligheten av information som publicerats av Oticon Medical på denna hemsida.

När denna hemsida används överförs information via ett medium, som inte omfattas av Oticon Medicals kontroll och jurisdiktion. Därför åtar sig Oticon Medical inte någon ansvarsskyldighet för eller relaterat till försening, fel, avbrott eller skadade data eller annan information som överförts i samband med användningen av denna hemsida. Oticon Medical friskriver sig uttryckligen från alla garantier om att de tjänster eller det innehåll som tillhandahålls av eller på denna hemsida kommer att vara avbrottsfria när det gäller resultaten från användningen av tjänsterna eller innehållet. Tjänster och innehåll distribueras i mån av tillgänglighet, och Oticon Medical lämnar inte några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive och utan begränsning, garantier om titel eller icke-intrång eller antydda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål.
Genom att använda denna hemsida går du med på att din användning av denna hemsida sker på din egen risk, att du åtar dig det fulla ansvaret för alla risker som är associerade med din användning av denna hemsida, inklusive och utan begränsning ansvaret för alla kostnader som är associerade med alla nödvändiga tjänster eller reparationer av utrustning du använder i samband med din användning av denna hemsida.

3. Friskrivning från skador. Under inga som helst omständigheter ska Oticon Medical vara ansvarsskyldigt gentemot dig för några som helst speciella, direkta, indirekta, skadeståndsberättigande, tillfälliga eller påföljande skador, inklusive men inte begränsat till förlust av goodwill, förlust av intäkter eller förlust av användning (1) för brott mot något av villkoren i dessa användarvilkor, (2) som uppstått genom oförmåga att använda denna hemsida, (3) som uppstått genom brott mot någon garanti som utfärdats av Oticon Medical, eller (4) genom underlåtelse att följa villkoren i dessa användarvillkor. Denna begränsning av Oticon Medicals ansvarsskyldigheter ska gälla fullt ut oavsett huruvida en sådan ansvarsskyldighet baseras på brott mot kontrakt, åtalbar handling, strikt ansvarsskyldighet eller annat, och även om Oticon Medical tidigare har känt till risken för sådana skador. Härmed går du med på att villkoren i detta avsnitt ska gälla allt innehåll på denna hemsida och dess forum. Den totala ansvarsskyldigheten från Oticon Medical gentemot dig som uppkommer direkt eller indirekt utifrån och med avseende på dessa användarvillkor, ska inte överstiga ett belopp motsvarande den summa pengar som erlagts till Oticon Medical för eller genom användningen av denna hemsida.

4. Länkade hemsidor. Oticon Medical stöder inte, ger inga garantier och garanterar inte några produkter eller tjänster som erbjuds av en tredje part genom denna hemsida och kommer inte att vara en del av eller på något som helst sätt övervaka någon som helst transaktion mellan dig och en tredjepartsleverantör av produkter eller tjänster.

 

F. Skadeersättning

1. Du går med på att ansvarsbefria och hålla Oticon Medical skadeslöst från skadeersättningar från och mot alla typer av krav, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som uppstått genom din användning av denna hemsida eller genom ditt brott mot dessa användarvillkor eller mot en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, egendomsrättigheter och sekretessrättigheter. Denna skyldighet att ansvarsbefria och hålla skadeslöst från skadeersättning gäller framför dessa användarvillkor och din användning av denna hemsida. När det gäller eventuella investeringsråd som tillhandahålls, ansvarar Oticon Medical inte för eventuella förluster eller skador som uppstått genom den eller baserad på någon handling eller utelämnande på den, såvida inte Oticon Medical har agerat med ont uppsåt eller vårdslöst beteende, i ond tro, grov försummelse eller har brutit mot tillämplig lag. Ingenting i detta stycke ska uppfattas som en undantagsklausul eller begränsning av eventuella rättigheter som du kan ha enligt tillämplig lagstiftning.

 

G. Länkar till tredje parts hemsidor

1. Denna hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor som drivs av andra parter än Oticon Medical. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens. Oticon Medical ansvarar inte för tillgängligheten hos dessa externa hemsidor eller för något som helst innehåll, annonsering, produkter eller annat material på sådana externa hemsidor. Eventuella frågor gällande en extern länk ska ställas till externt ansvarig administratör för den hemsidan.

 

H. Sekretess

Sekretessmeddelande

 

I. Upphovsrätt och användarbegränsningar

1. Innehållet som görs tillgängligt genom denna hemsida av Oticon Medical ägs av Oticon Medical och/eller Oticon Medicals licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar. Oticon Medical förbehåller sig alla rättigheter. Information som tagits emot genom denna hemsida får visas, bearbetas och skrivas ut för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att följande upphovsrättsdeklaration inkluderas: "Copyright © 2010 Oticon Medical AB. Alla rättigheter förbehålles." och alla andra meddelanden om upphovsrätt och patenträttigheter som ingår i Innehållet. Du går med på att inte återge, vidarebefordra, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända eller cirkulera den information du mottagit genom denna hemsida till någon annan, inklusive men inte begränsat till andra personer i samma företag eller organisation, utan ett uttryckligt skriftligt tillstånd som inhämtats i förväg från Oticon Medical.

2. All användning av Innehållet som inte uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar. Innehåll och funktioner kan komma att ändras eller tas bort utan att detta meddelas på hemsidan av Oticon Medical. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri, är förbehållna Oticon Medical och dess licensgivare.

3. Om du bryter mot någon punkt i dessa användarvillkor, upphör din tillåtelse att använda Innehållet automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du eventuellt har gjort av någon del av Innehållet.

4. Du beviljar uttryckligen Oticon Medical den royaltyfria, permanenta, oåterkalleliga, icke-exklusiva, världsomfattande licensen att använda, återge, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, prestera, visa och underlicensiera alla meddelanden som postas i, på eller genom denna hemsida (helt eller delvis) globalt och/eller att införliva dem i andra verk i vilken form, medium eller teknik som helst som är känd i dagsläget eller som utvecklas längre fram.

 

J. Varumärken

1. "Oticon Medical", "OptiGrip™", "OptiFit™", "Ponto™", "Digisonic®" och "Saphyr®" och andra varumärken som förekommer på denna hemsida är registrerade varumärken som ägs eller är licensierade av Oticon Medical Group. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, helt eller delvis, är förbjuden utan tidigare uttryckligt skriftligt tillstånd.

2. Apple, Apple-loggan, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke för Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken tillhörande Google Inc.

3. Velox S™ och OpenSound Navigator™ är registrerade varumärken som tillhör Oticon A/S. Alla rättigheter förbehållna.

 

K. Länkar

1. Du går med på att alla länkar från en hemsida som du äger, kontrollerar eller innehållsredigerar helt eller delvis, till denna hemsida uteslutande ska peka till www.oticonmedical.com eller annan hemsida på denna hemsida. Du går med på att du inte ska skapa någon länk från en hemsida som du äger, kontrollerar eller innehållsredigerar helt eller delvis, om denna hemsida innehåller material som på något sätt bryter mot eller inkräktar på andras rättigheter, som är olagligt, hotfullt, förolämpande, förtalande, kränkande mot sekretess eller offentliga rättigheter, vulgära, obscena, hädiska, oanständiga, som avspeglas negativt på Oticon Medical, eller som är tveksamt på annat sätt, ger upphov till civil ansvarsskyldighet, eller som på annat sätt bryter mot någon lag eller uppmuntrar till ett beteende som skulle utgöra en brottslig handling.

 

L. Gällande lagstiftning

1. Dessa användarvillkor, prestandan av dessa och alla andra frågor som uppkommer direkt eller indirekt härifrån ska konstrueras, tolkas, tillämpas och regleras i enlighet med lagstiftningen i kungadömet Danmark, utan hänsyn till denna stats motstridiga eller val av lagbestämmelser.

 

M. Cookies

1. Tänk på att denna hemsida innehåller cookies. Cookies används för att möjliggöra en smidig drift av hemsidan och för att samla in statistiska data om månatlig webbtrafik. Oticon Medical använder inte cookies för att samla in personliga data.
Om du inte vill att cookies sparas i din dator, kan du blockera dem genom verktygsfältet i din webbläsare. Om du väljer att blockera dessa cookies, kan Oticon Medical dock inte garantera att hemsidorna fungerar korrekt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information, antingen via e-post till info@oticonmedical.com eller via telefon på +46 (0)31 748 61 00.

 

N. Förbehållande av rättigheter

1. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri, är förbehållna.