Privacyverklaring voor Oticon Medical NL

 

1. INLEIDING

Bij Oticon Medical respecteren en beschermen wij de privacy van onze gebruikers en wij zetten ons in om zo transparant mogelijk te zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In deze Privacyverklaring verwijzen “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar Oticon Medical.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer dat wanneer u onze diensten gebruikt om zeker te zijn dat u de meest recente versie heeft gezien.


2. WIE WIJ ZIJN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Oticon Medical en Oticon Medical is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via de website en op andere wijzen worden verzameld.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van onderstaande contactgegevens.

Oticon Medical
Kuiperij 5
1185 XS Amstelveen
Nederland
E-mail: privacy@demant.com

Oticon Medical is een handelsnaam van Audmet B.V.


3. PERSOONSGEGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens:

 • Wanneer u vragen stelt, registreert voor een account op onze website, vraagt om marketingmaterialen of aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

 • Wanneer u onze website bezoekt en cookies op uw computer worden geplaatst: Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

 • Wanneer u ons e-mailt, belt of schrijft ons op enige andere wijze gegevens verstrekt, waaronder interacties met ons via sociale media zoals Facebook en Twitter.

   

  Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Uw naam, titel, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, en als u een aankoop doet bij ons, uw betaalkaartgegevens.

 • Gegevens die u ons verstrekt tijdens communicaties met ons via e-mail, post, telefoon, persoon of via de website, bijvoorbeeld opmerkingen of vragen over de producten en diensten die wij leveren.

  Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken juist zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens ook voortdurend actualiseren. Daar onze diensten afhankelijk zijn van uw juiste, actuele persoonsgegevens, vragen wij u vriendelijk ons te informeren als er relevante wijzigingen zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt onze bovengenoemde contactgegevens gebruiken om ons te informeren over wijzigingen.


  4. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN EN WAT ONZE RECHTSGROND DAARVOOR IS

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om verzoeken, vragen en klachten van u te verwerken en deze te beantwoorden in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om klanten een responsieve service te bieden.

 • Om door u gevraagde en/of gekochte diensten en producten te leveren en om met u te communiceren over dergelijke diensten en producten. Wij doen dit waar nodig om een overeenkomst met u uit te voeren en in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om een bedrijf uit te oefenen dat producten en diensten aanbiedt met betrekking tot hoorzorg.

 • Om onze boekhouding bij te werken en voor controledoeleinden, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang daartoe en/of waar vereist door de wet.

 • Om fraude te voorkomen of detecteren en om vast te stellen, uit te oefenen of ter verdediging tegen juridische vorderingen, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang daartoe.

 • Waar wettelijk vereist of waar het in ons gerechtvaardigde belang daartoe is om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavings- en regelgevingsautoriteiten.

 • Om trends en profielen te analyseren met het oog op ons gerechtvaardigde belang om te streven naar versterking, aanpassing, personaliseren en verbetering van onze diensten en communicaties ten gunste van onze klanten.

 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren met het oog op ons gerechtvaardigde belang om te streven naar versterking, aanpassing, personaliseren en verbetering van onze diensten en communicaties ten gunste van onze klanten.

 • Om producten en diensten aan te bevelen waarin wij denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij doen dit in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang van direct marketing gericht op onze klanten. Wanneer wij uw gezondheidsgegevens of een elektronische manier van communiceren gebruiken, zoals e-mail, dan doen wij dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.


  5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

  Wij verhuren, verkopen, delen of verstrekken uw persoonsgegevens niet, behalve zoals hierin is beschreven of anders wordt aangegeven op het moment dat de gegevens worden verzameld.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen binnen de Demant Group om onze producten en diensten te leveren, verbeteren en ontwikkelen. Zie het organigram in ons meest recente jaarverslag om te zien welke bedrijven deel uitmaken van de Demant Group. U kunt ons meest recente jaarverslag vinden op www.demant.com.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners voor taken zoals:

 • assistentie bij het beheer van onze website of oplossen van problemen daarmee;

 • assistentie bij de levering of het ontwerp van onze producten of onze bedrijfsvoering;

 • assistentie bij onze marketingcampagnes;

 • exploitatie van onze callcenters; of

 • levering van elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen aan ons.

 

Wij delen uw gegevens alleen onder deze omstandigheden indien het noodzakelijk is voor onze dienstverleners om de dienst voor ons uit te voeren. Deze dienstverleners zijn niet bevoegd om uw persoonsgegevens te bewaren of gebruiken voor enig ander doeleinde en zij zijn te allen tijde verplicht om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde derden zoals wetshandhavingsinstanties, regelgevingsautoriteiten en onze professionele adviseurs als wij een verplichting daartoe hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen, als het in ons gerechtvaardigde belang is, of om de gebruiksvoorwaarden van onze website of andere gerelateerde overeenkomsten met u of uw bedrijf af te dwingen of toe te passen.


6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN ANDERE LANDEN

Om onze producten en diensten aan u te leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen in de Demant Group die buiten de EU/EER zijn gevestigd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken buiten de EU/EER, implementeren wij passende technische en organisatorische maatregelen waardoor de verwerking voldoet aan de voorschriften van de relevante gegevensbeschermingswetten, waaronder het beschermen van de rechten van de betrokkene. De overdracht van persoonsgegevens is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, welke de Europese Commissie acht voldoende garanties te bieden voor de bescherming van privacy, basisrechten en vrijheden en het uitoefenen van de bijbehorende rechten.


7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor legitieme wettelijke of zakelijke redenen, waaronder om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn in verband met het doel voor de verzameling, verwerking en opslag van uw persoonsgegevens door ons. Wij bewaren uw persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Als u meer gedetailleerde informatie wilt over ons bewaarbeleid, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de bovengenoemde contactgegevens.


8. VEILIGHEID

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies of wijziging, onbevoegde verstrekking en toegang door onbevoegden.

Wanneer inbreuk wordt gemaakt, zullen wij u zo snel mogelijk informeren als de inbreuk tot hoge risico’s voor uw rechten kan leiden, zoals identiteitsdiefstal, discriminatie van u, reputatieverlies of andere wezenlijke ongemakken.


9. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken, waar de gegevens worden verzameld en waar wij deze voor gebruiken. U heeft tevens het recht om te weten hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en met wie wij uw gegevens delen. Op uw verzoek kunnen wij u informatie geven over (en een kopie van) de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Uw toegang kan worden beperkt om de privacy van anderen, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten te beschermen. U heeft mogelijk ook het recht op gegevensportabiliteit. Indien u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om correctie te verzoeken. Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij uw gegevens dienen aan te rectificeren.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan het geval zijn als u uw toestemming intrekt. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, heeft u het recht om verwijdering daarvan te verzoeken. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wet of andere wettelijke verplichtingen.

Wij zullen onderzoeken of aan de voorwaarden wordt voldaan als u een verzoek indient voor rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Zo ja, dan zullen wij de aanpassingen of verwijdering zo snel mogelijk uitvoeren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt ook bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door ons. U kunt contact met ons opnemen met behulp van bovenaan de Privacyverklaring vermelde contactgegevens als u een bezwaar wilt indienen. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.


10. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u zorgen heeft met betrekking tot hoe wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan weten. Wij zullen dan antwoorden op uw vragen en indien nodig stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze praktijken in overeenstemming zijn met onze verplichtingen. Als u daarna nog niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of tel: 088 - 1805 255.


11. PRIVACY VAN KINDEREN

Wij bieden oplossingen voor kinderen aan, maar deze website is niet bedoeld of ontworpen om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen jonger dan 13. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen waarvan wij weten dat deze jonger zijn dan 13 jaar.


12. WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar andere websites van andere bedrijven en organisaties. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites van derden en wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze derden voor informatie over hun beleid betreffende gegevensverzameling en -distributie.


13. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie te publiceren op onze website. Waar relevant, mogelijk en passend wordt u geïnformeerd via e-mail.

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 01-09-2020.