Internationale vrijwaringsclausule

Lees a.u.b. de onderstaande vrijwaringsclausule zorgvuldig door.

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet door deze Gebruiksvoorwaarden wilt zijn gebonden, vragen we u deze website niet te gebruiken. Dank u wel.

 

A. Overeenkomst tussen de gebruiker en Oticon Medical

1. "Oticon Medical" betekent:
Voor botverankerde gehoorsystemen: Oticon Medical AB, een naamloze vennootschap geregistreerd in Askim onder registratienummer 556741-3132 en met geregistreerd adres op Datavägen 37B, 436 32 Askim, Zweden, of een andere corporatie of entiteit onder beheer van Oticon Medical AB of gelieerd aan Oticon Medical AB.

Voor cochleaire implantaten: Neurelec SAS, een naamloze vennootschap geregistreerd in het Antibes handelsregister onder nummer 487 829 574 RCS ANTIBES en met geregistreerd adres op 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Frankrijk, of een andere corporatie of entiteit onder beheer van Neurelec SAS of gelieerd aan Neurelec S.A.S.

2. Oticon Medical geeft u alleen toegang tot deze website indien u instemt met alle voorwaarden en mededelingen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden genoemd. Door het gebruik van deze website stemt u in met al deze voorwaarden en mededelingen.

3. Zoals gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden heeft het begrip 'deze Website' onder meer betrekking op onze homepage www.oticonmedical.com en op alle andere webpagina's die (1) in ons bezit zijn, (2) door ons worden beheerd, direct of indirect, en (3) direct of indirect aan deze homepage zijn gekoppeld. Het begrip 'deze website' heeft ook betrekking op alle producten en diensten van de website 'Content' heeft betrekking op alle teksten, afbeeldingen of ander multimedia materiaal dat onderdeel is van een webpagina die onderdeel is van deze Website.

 

B. Gebruikerinformatie

1. We kunnen u vragen, zodat u zich, om bepaalde delen van deze Website te gebruiken, registreert, een gebruikersnaam of ledennaam aanmaakt, een wachtwoord aanmaakt, of inlogt met uw e-mailadres of met een gebruikersnaam of ledennaam van uw keuze. In het geval dat u gebruik maakt of deelneemt aan enig deel van deze Website, waarvoor het nodig is dat u zich registreert, een gebruikersnaam of ledennaam aanmaakt, een wachtwoord aanmaakt of op een andere wijze inlogt met uw e-mailadres, stemt u ermee in dat:

(a) u geen (i) gebruikersnaam of ledennaam of e-mailadres van een andere persoon selecteert of gebruikt met de bedoeling om u voor die persoon uit te geven; (ii) u niet zonder toestemming een gebruikersnaam of ledennaam of e-mailadres gebruikt dat van iemand anders dan uzelf is of waarvan de rechten aan iemand anders dan uzelf toekomen; (iii) u geen gebruikersnaam of ledennaam gebruikt die een schending vormt van de intellectuele eigendomsrechten van welke persoon dan ook; of (iv) geen gebruikersnaam of ledennaam gebruikt die naar goeddunken van Oticon Medical beledigend is; en
(b) u dient deel nemen aan alle handelingen die nodig zijn om de privacy van uw wachtwoord te beschermen.

 

C. Overeenkomst niet overdraagbaar

1. U erkend dat het recht om deze Website en enig ander product of dienst aangeboden door Oticon Medical alleen uw persoon betreft en niet kan worden overgedragen door toewijzing, sublicentie of enig andere methode aan enig andere persoon of entiteit, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oticon Medical. Enige poging om uw rechten in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oticon Medical is ongeldig en geldt als overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden. Oticon Medical wijst de rechten die u onder deze Gebruiksvoorwaarden heeft niet aan iemand anders toe of draagt deze aan niemand ander over zonder uw toestemming.

 

D. Gebruik van bulletinboards, chatrooms en andere communicatiefora

1. Deze Website kan bulletinboards, chatrooms of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u in elk forum plaatst die op of via deze Website beschikbaar wordt gemaakt. Deze Website mag uitsluitend voor wettelijk toegestane doeleinden worden gebruikt. Geen materiaal mag worden geplaatst in, op of via deze Website die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen die onwettig, bedreigend, beledigend, of lasterlijk is, inbreuk maakt op rechten op privacy of openbaarheid, vulgair, obsceen, profaan, aanstootgevend is, of ons in een negatief daglicht stelt, of op andere wijze onaangenaam is, tot civielrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden, of op andere wijze enige wet overtreedt, of die gedrag aanmoedigt dat een misdrijf zou inhouden. Deze Website mag niet worden gebruikt voor het werven van andere mensen om gebruikers te worden van diensten die met Oticon Medical concurreren. Advertenties of commerciële werving mag uitsluitend in, op of via deze Website worden geplaatst met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oticon Medical, en uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door Oticon Medical met betrekking tot advertenties en commerciële werving op deze Website. Indien Oticon Medical een melding krijgt dat een bericht dat in, op of via deze Website is geplaatst de wettelijke rechten van anderen schendt of de vermelde richtlijnen voor het plaatsen van berichten overschrijdt, heeft Oticon Medical het recht om het bericht te verwijderen. Een dergelijke plaatsing van een bericht houdt ook een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden in.

2. U stemt ermee in geen materiaal op deze Website te uploaden, plaatsen of op andere wijze beschikbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. De bewijslast voor het bepalen of alle materiaal niet wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten ligt bij u. U bent volledig aansprakelijk voor elke schade die het gevolg is van enige inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, andere eigendomsrechten of enige andere schade als gevolg van uploaden, plaatsen of indienen van materiaal.

3. U stemt ermee in geen bestanden naar deze Website te uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere vergelijkbare software of programma's bevatten die schade aan de werking van de computers, software, websites of het netwerk van anderen kan toebrengen. U bent volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele claims dat bestanden die door u zijn geplaatst schade aan de werking van de computers, de software, websites of het netwerk van anderen kan toebrengen.

4. U erkent dat fora die door deze Website worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bepaald, openbaar zijn een geen privé-communicatie. Oticon Medical heeft het recht, maar niet te plicht om de inhoud van de fora te bewaken om vast te stellen of deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere operationele regels vastgesteld door Oticon Medical worden nageleefd. U erkent ook dat chats, geplaatste berichten, conferenties en andere communicatie door andere gebruikers geen goedkeuring van Oticon Medical krijgen. Oticon Medical behoudt zich het alleenrecht voor om materiaal dat op, in of via deze Website is ingediend te bewerken of plaatsing te weigeren. Zonder aan het voorafgaande af te doen, behoudt Oticon Medical het recht om materiaal of inhoud geplaatst door gebruikers in, op of via deze Website te verwijderen, waaronder zonder beperking berichten op bulletinboards die door Oticon Medical naar eigen goeddunken worden beschouwd als schending inhouden van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die op andere wijze onaangenaam zijn, of die verouderd zijn. Bovendien behoudt Oticon Medical het recht om naar eigen goeddunken uw toegang of de toegang van iemand anders tot deze Website of enig onderdeel hiervan zonder waarschuwing te weigeren.

 

E. Vrijwaringsclausule van garantie en beperking van aansprakelijkheid

1. Op eigen risico gebruiken. U stemt ermee in dat het gebruik van deze Website op uw eigen risico geschiedt. Oticon Medical geeft geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door het gebruik van deze Website of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of de inhoud van informatie die via deze Website wordt geboden.

2. Vrijwaringsclausule garantie De inhoud van deze Website wordt als service door Oticon Medical geleverd. Deze Website bevat niet alle informatie die relevant kan zijn voor problemen met betrekking tot gehoorverlies in het algemeen, of met betrekking tot uw situatie of tot de situatie van iemand anders in het bijzonder. Alle inhoud die door deze Website wordt geboden, betreft alleen algemene informatie met betrekking tot gehoorverlies en is uitsluitend bedoeld ter verbetering van de communicatie tussen u en uw leverancier van gehoorgezondheidszorg- of andere zorgverlener. Inhoud die door deze Website wordt geboden, is niet bedoeld als, en kan niet dienen als diagnose van een specifiek probleem of specifieke aandoening, of als specifieke aanbeveling van de beste behandeling. Inhoud die door deze Website wordt geboden, mag niet worden gebruikt in plaats van professionele hoorzorg of andere zorg. Alle specifieke vragen die u met betrekking tot uw gehoorverlies, behandeling, zorgverlening of diagnose kunt hebben, dienen aan uw eigen professionele hoorzorg of andere professionele gezondheidszorgverlener te worden voorgelegd. Oticon Medical is niet aansprakelijk voor eventueel persoonlijk letsel, waaronder overlijden, veroorzaakt doordat u vertrouwd op of gebruik maakt van enige informatie die op deze Website wordt gepresenteerd of die hierin is te vinden.
Oticon Medical bevestigt, bewerkt, beheert of draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid, behalve indien het tegendeel expliciet en ondubbelzinnig wordt aangegeven, voor enige informatie met betrekking tot dienstverlening die door een derde wordt aangeboden, die op deze Website kan zijn aangegeven of waarnaar op deze Website wordt verwezen, waaronder centra voor gehoorzorg of dienstverleners die op deze Website kan zijn aangegeven of waarnaar op deze Website wordt verwezen.

Deze Website kan inhoud bevatten die door derden en gebruikers is geleverd. Voor al dergelijke inhoud geldt dat Oticon Medical de distributeur is en niet de uitgever. Opticon Medical heeft niet meer redactionele invloed over dergelijke inhoud als een openbare bibliotheek of krantenwinkel. Alle meningen, advies, verklaringen, dienstverlening, aanbiedingen of andere informatie die door derden wordt geuit of beschikbaar wordt gemaakt (waaronder gehoorzorgcentra en andere professionele gehoorzorg dienstverleners en andere aanbieders en licentiehouders) zijn die van de betreffende auteurs of distributeurs van dergelijke inhoud en niet die van Oticon Medical. Oticon Medical geeft geen garantie ten aanzien van de volledigheid, juistheid, actualiteit of betrouwbaarheid van informatie die door Oticon Medical op deze Website wordt gepubliceerd.

Wanneer u deze Website gebruikt, wordt informatie via een medium verzonden waarover Oticon Medical geen controle heeft en die buiten haar jurisdictie valt. Oticon Medical aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, storing, onderbreking of beschadiging van gegevens of andere informatie die met betrekking tot het gebruik van deze Website wordt doorgegeven. Oticon Medical verwerpt uitdrukkelijk elke garantie dat de diensten of inhoud die door of op deze Website worden geboden, ononderbroken zijn met betrekking tot de resultaten verkregen door gebruik van deze diensten of inhoud. De diensten en inhoud worden gedistribueerd op basis van een "voor zover aanwezig"-principe, en Oticon Medical garandeert op geen enkele wijze, expliciet of impliciet, waaronder onbeperkte garanties van aansprakelijkheid of geen inbreuk of impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Door het gebruik van deze Website erkent u dat uw gebruik van deze website op uw eigen risico geschied, dat u volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle risico's die bij het gebruik van deze Website worden geassocieerd, waaronder onbeperkte garanties van aansprakelijkheid voor alle kosten die horen bij al het noodzakelijk periodiek onderhoud of reparaties van apparatuur die u gebruikt in verband met het gebruik van deze Website.

3. Vrijwaringsclausule van schade. In geen enkel geval is Oticon Medical aansprakelijk voor u voor enige speciale, bijkomende, directe, indirecte, typische, incidentele of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot verlies van goodwill, verlies van winsten of verlies van gebruik (1) voor overtreding van een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, (2) voortkomend uit het onvermogen deze Website te gebruiken, (3) voortkomend uit de overtreding van enige garantie door Oticon Medical, of (4) uw onvermogen om u aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Deze beperking van de aansprakelijkheden van Oticon Medical dient volledig van kracht te zijn, los van de vraag of dergelijke aansprakelijkheid voortkomt uit contractbreuk, een onrechtmatige daad, aansprakelijkheid in strikte zin of anders, en zelfs indien Oticon Medical eerder over de mogelijkheden van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. U bevestigt hierbij dat de bepalingen in dit onderdeel op alle inhoud op deze Website en de fora van toepassing is. De totale aansprakelijkheid van Oticon Medical ten opzichte van u die direct of indirect voortkomt uit en met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden mag niet groter zijn dan een hoeveelheid die gelijk is aan de som die door u aan Oticon Medical of door het gebruik van deze Website wordt betaald.

4. Gekoppelde websites Oticon Medical geeft geen goedkeuring aan of garantie voor enig product of enige dienst die door een derde via deze Website wordt aangeboden en is geen partij in of bewaakt op geen enkele wijze enige transactie tussen en een derde leverancier van producten of diensten.

 

F. Vrijwaring

1. U stemt ermee in Oticon Medical vrij te houden van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot advocaatskosten) voortkomend uit uw gebruik van deze Website of van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige rechten van een derde, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendom en privacyrechten. Deze vrijwaringsverplichting is langer geldig dan deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze Website. Met betrekking tot financieel advies dat door Oticon Medical wordt gegeven, kan Oticon Medical niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade voortkomend uit of gebaseerd op enige handeling of het nalaten hiervan, tenzij Oticon Medical roekeloos, met kwade opzet, met grove nalatigheid of in overtreding van de betreffende wetgeving handelt. Niets in deze paragraaf mag worden begrepen als vrijstelling of beperking van enige rechten die u onder de betreffende verplichte wetgeving kunt hebben.

 

G. Koppelingen naar derden

1. Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die door anderen dan Oticon Medical worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend ter referentie aangeboden. Oticon Medical is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor enig deel van de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op dergelijke externe websites. Eventuele zorgen met betrekking tot een externe koppeling dient aan de betreffende websitebeheerder te worden gericht.

 

H. Privacy

Privacyverklaring

 

I. Auteursrechten en beperkingen op het gebruik

1. De Inhoud die via deze Website door Oticon Medical beschikbaar wordt gemaakt, is eigendom van Oticon Medical en/of de vergunninghouders van Oticon Medical en wordt beschermd door auteursrecht en andere betreffende wetgeving. Oticon Medical behoudt alle rechten. Informatie die via deze Website wordt verkregen, mag alleen voor uw niet-commerciële gebruik worden weergegeven, opnieuw geformatteerd en gedrukt indien u de volgende melding van auteursrecht opneemt: “Copyright © 2010 Oticon Medical AB. Alle rechten voorbehouden.” en alle andere meldingen van auteursrechten en eigendomsrechten die in de inhoud voorkomen. U stemt ermee in de informatie die u via deze Website heeft ontvangen, niet te reproduceren, opnieuw door te geven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of te circuleren aan wie dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot andere in hetzelfde bedrijf of organisatie, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oticon Medical.

2. Elk gebruik van de Inhoud die niet expliciet door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan vormt een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding vormen van auteursrechten, handelsnaamrechten en andere wetten. Inhoud en functies kunnen zonder melding worden gewijzigd of beëindigd naar redactioneel goeddunken van Oticon Medical. Alle rechten die hierin niet expliciet worden gesteld, zijn voorbehouden aan Oticon Medical en haar licentiehouders.

3. Indien u enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt de toestemming die u heeft om de Inhoud te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk eventuele kopieën die u van enig onderdeel van de Inhoud heeft gemaakt vernietigen.

4. U verleent uitdrukkelijk aan Onticon Medical de royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om enig bericht dat in, op of via deze Website (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd is geplaatst te gebruiken, reproduceren, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken, distribueren, uitvoeren, weergeven en sublicenties verlenen, en/of deze in andere werken op te nemen in enige vorm, via enig medium of technologie die op dit moment bekend is of later wordt ontwikkeld.

 

J. Handelsmerken

1. “Oticon Medical", "OptiGrip™", "OptiFit™", "Ponto™", "Digisonic®" en "Saphyr®" en andere handelsmerken die op deze website vermeld staan, zijn geregistreerde handelsmerken waarvan de Oticon Medical Group eigenaar of licentiehouder is. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

3. Velox S™ en OpenSound Navigator™ zijn geregistreerde handelsmerken van Oticon A/S. Alle rechten voorbehouden.

 

K. Links

1. U stemt ermee in dat enige link van een website waarvan u (geheel of gedeeltelijk) de eigenaar bent, die u beheert of waarvoor u schrijft, naar deze Website exclusief naar de pagina www.oticonmedical.com of enig andere webpagina binnen deze Website dient te zijn. U stemt ermee in dat u geen link maakt van een website die in uw eigendom is, die u beheert of waarvoor u schrijft, geheel of gedeeltelijk, indien deze website enig materiaal bevat die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen die onwettig, bedreigend, beledigend, of lasterlijk is, inbreuk maakt op rechten op privacy of openbaarheid, vulgair, obsceen, profaan, aanstootgevend is, of Oticon Medical in een negatief daglicht stelt, of op andere wijze onaangenaam is, tot civielrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden, of op andere wijze enige wet overtreedt, of die gedrag aanmoedigt dat een misdrijf zou inhouden.

 

L. Toepasselijk recht

1. Deze Gebruiksvoorwaarden, de werking hiervan en alle zaken die direct of indirect hieruit op enige wijze voortvloeien, dienen in alle opzichten te worden begrepen, geïnterpreteerd, toegepast en beheerd in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk Denemarken, ongeacht de conflicten of keuze van wettelijke voorzieningen van dit land.

 

M. Cookies

1. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze Website cookies bevat. De cookies worden gebruikt om voor een soepele werking van de website te zorgen en om statistisch materiaal over het maandelijkse internetverkeer te verzamelen. Oticon Medical gebruikt geen cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen.
Indien u geen cookies op uw computer wilt downloaden, kunt u deze via het toolmenu van uw browser blokkeren. Indien u er echter voor kiest cookies te blokkeren, kan Oticon Medical een juist functioneren van haar websites niet garanderen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie, via e-mail aan info@oticonmedical.com of telefonisch op +46 (0)31 748 61 00.

 

N. Voorbehoud van rechten

1. Enige rechten die hierin niet expliciet zijn toegekend, zijn voorbehouden.