1. WSTĘP


W Oticon Medical szanujemy i chronimy prywatność użytkowników, oraz dokładamy wszelkich starań by zagwarantować przejrzystość naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych.


Niniejsza informacja o ochronie prywatności („Informacja”) ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób Oticon Medical przetwarza Twoje dane w związku z Twoją interakcją z Oticon Medical, jako administrator danych przy użyciu mediów społecznościowych, takich jak Facebook.

Sformułowania „my”, „nas”, „nasze” zawarte w Informacji, oznaczają Oticon Medical.

Informacja może być od czasu do czasu aktualizowana. Zalecamy zatem jej ponowne sprawdzenie podczas korzystania z naszych usług, w celu upewnienia się, czy zapoznałeś/aś się z najbardziej aktualną wersją. 


2. KIM JESTEŚMY


Jeżeli masz pytania dotyczące Informacji, lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem:
Oticon Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
e-mail: privacy@demant.com


3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I UŻYWAMY


Możemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 • informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, e-mail, wiek, płeć, kraj zamieszkania, tytuł zawodowy, obecny i byli pracodawcy, wykształcenie, zdjęcie profilowe, zainteresowania, lista znajomych/powiązań/obserwujących itd. i inne informacje dostępne publicznie, jeśli zostały przez Ciebie udostępnione na Twoim profilu w mediach społecznościowych lub zamieszczone na profilach Oticon Medical.
 • inne informacje, które udostępnisz nam, zamieszczając je na profilach Oticon Medical w mediach społecznościowych, w tym komentarze lub „lajki” do naszych postów i zdjęć, a także wysyłając wiadomości do Oticon Medical przy użyciu mediów społecznościowych.

 

Oprócz powyższych, różne media społecznościowe gromadzą Twoje dane osobowe w związku z Twoją aktywnością w mediach społecznościowych i przy użyciu cookies i podobnych technologii, w tym cookies zbieranych przez narzędzia mediów społecznościowych, jak Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience itp.

Czasami, na przykład w przypadku naszych profili na Facebooku Oticon Medical jest współadministratorem Twoich danych osobowych wspólnie z Facebookiem. Z tego powodu, zalecamy zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez platformy mediów społecznościowych, zapoznaj się z informacjami przez nie publikowanymi. Poniżej znajdziesz listę mediów społecznościowych, których używa Oticon Medical i linki do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez te platformy:


4. W JAKIM CELU UŻYWAMY TWOICH DANYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE


Używamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zrozumienia grupy odbiorców naszych kanałów społecznościowych, poprzez poznanie ich struktury społecznej, preferencji i zainteresowań, co pozwala nam dostarczać odpowiednie informacje,
 • analizowania trendów i profili w celu usprawniania, zmieniania, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla użytkowników,
 • udzielania odpowiedzi na Twoje pytania,
 • przeprowadzania badań rynku w celu usprawniania, zmieniania, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla użytkowników mediów społecznościowych prowadzonych przez Oticon Medical na Facebooku.
 • polecania produktów i usług, którymi według nas możesz być zainteresowany/a. Robimy to w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego skierowanego do naszych klientów lub potencjalnych klientów. Jeżeli używamy środków elektronicznych, takich jak e-mail czy wiadomości bezpośrednie wysyłane przez nasze profile w mediach społecznościowych, jak Facebook, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, robimy to tylko jeżeli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu bezpośredniego.

 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Oticon Medical w mediach społecznościowych, jest prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”). W tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes musi mieć nadrzędny charakter nad Twoim interesem i prawami. 


5. JAK PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE


Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani w inny sposób nie dzielimy się ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej lub opisanych inaczej podczas zbierania Twoich danych osobowych.

Jak wskazano w punkcie 3 Informacji, możemy działać jako współadministrator Twoich danych osobowych przetwarzanych przy pomocy naszych mediów społecznościowych,  wspólnie z danym dostawcą tych mediów, np. Facebook Inc. czy Facebook Ireland Ltd. Oznacza to, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Link do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook znajdziesz w punkcie 3 Informacji.

Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z podmiotami należącymi do Grupy Demant w celu dostarczania, usprawniania i rozwijania naszych produktów i usług. Aby dowiedzieć się które spółki tworzą Grupę Demant, zapoznaj się ze schematem organizacyjnym zawartym w rocznym raporcie. Najnowszy roczny raport Grupy Demant znajdziesz na www.demant.com.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług, w celu wykonywania przez nich różnych zadań, takich jak:

 • pomaganie nam w administrowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z naszą stroną,
 • pomaganie nam w dostarczaniu i kreowaniu naszych produktów oraz w zarządzaniu naszą działalnością,
 • pomaganie nam w kampaniach marketingowych, np. przez Facebook Custom Audiences lub  Facebook Lookalikes,
 • dostarczanie nam usług lub systemów elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych.


Będziemy przekazywać Twoje dane w tych okolicznościach, jeżeli przekazywanie tych danych jest niezbędne dostawcom usług do ich dostarczania. Dostawcy usług nie są upoważnieni do przechowywania lub używania Twoich danych osobowych w żadnym innym celu i będą zawsze zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe wybranym podmiotom trzecim, takim jak organy ścigania, organy regulacyjne i nasi profesjonalni doradcy, jeżeli będziemy zobowiązani do ich ujawnienia, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, jeżeli wynika to z naszego uzasadnionego interesu lub w celu wykonania lub zastosowania warunków korzystania z naszych stron internetowych lub wykonania umów zawartych z Tobą lub Twoją firmą. 

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


W celu dostarczania Ci naszych produktów i usług, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów należących do Grupy Demant mających siedziby poza UE/EOG i podmiotów niepowiązanych, takich jak dostawcy usług i partnerzy biznesowi mający siedziby poza UE/EOG, pod warunkiem, że jest to uznane za niezbędne w przypadku konkretnej czynności przetwarzania lub wykonywania usługi.


W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza UE/EOG, wdrożymy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie było zgodne z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, w tym zapewniającymi ochronę praw osób, których dane dotyczą. Tam gdzie jest to niezbędne, skorzystaliśmy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony prywatności, praw podstawowych i wolności, a także egzekwowania innych powiązanych praw.


7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE


Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak to konieczne w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.


Twoje dane osobowe zostaną usunięte, kiedy nie będą już potrzebne w celu, w jakim zostały zebrane, przetworzone lub przechowywane. Będziemy również przechowywać dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z przepisami prawa. 

Jeśli skomentowałeś jakikolwiek post na naszych profilach w mediach społecznościowych, komentarz zostanie usunięty przy usuwaniu postu. Możemy jednak usunąć komentarze wcześniej. Możesz również w dowolnym czasie usunąć swój komentarz.


Informacje zbierane przez przy użyciu mediów społecznościowych dla konkretnego celu, np. kampanii marketingowych, będą usunięte po upływie roku od dokonania przetwarzania tych danych. Niektóre dane mogą być przechowywane do 2 lat od dokonania przetwarzania tych danych.


Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych, skontaktuj się z nami przy użyciu adresów zawartych w punkcie 2.


8. TWOJE PRAWA 


Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Prawa te mogą jednak podlegać ograniczeniom lub wyłączeniom np. w związku z koniecznością zapewnienia prywatności innych osób, tajemnicą handlową, prawami własności intelektualnej lub w przypadku konieczności zapewnienia zgodności z przepisami prawa.


W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Ci prawa lub praw, skontaktuj się z nami przy użyciu adresów zawartych w punkcie 2.


9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI


W przypadku wątpliwości w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, a w przypadku konieczności, podejmiemy kroki w celu zapewnienia zgodności naszych działań z naszymi obowiązkami. Jeżeli mimo to będziesz wciąż niezadowolony ze sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego podmiotu nadzorczego. W Polsce odpowiednim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, +48 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl


10. PRYWATNOŚĆ DZIECI


Dostarczamy rozwiązania dla dzieci, ale nasze profile w mediach społecznościowych jak Facebook, nie są przeznaczone ani zaprojektowane do zbierania danych osobowych dzieci poniżej lat 16. Nie zbieramy celowo danych osobowych żadnej osoby, o której wiemy, że ma mniej niż 16 lat.


11. LINKI DO STRON PODMIOTÓW TRZECICH


Profile Oticon Medical w mediach społecznościowych jak Facebook mogą zawierać linki do stron innych spółek lub organizacji. Niniejsza Informacja nie znajduje zastosowania do takich podmiotów trzecich. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania przez te podmioty Twoich danych osobowych, sugerujemy bezpośredni kontakt z tymi podmiotami. 


12. ZMIANY INFORMACJI


Możemy aktualizować Informację, zamieszczając nowszą wersję na naszej stronie internetowej i na różnych profilach w mediach społecznościowych, jak Facebook.


Niniejsza Informacja została zaktualizowana 15.01.2021 r.