Międzynarodowe informacje o odpowiedzialności

Należy uważnie zapoznać się z informacjami o odpowiedzialności.

Korzystanie z tej Witryny Internetowej oznacza zgodę użytkownika na określone warunki użytkowania.  W przypadku braku zgody na te warunki użytkowania należy zaprzestać korzystania z tej Witryny Internetowej. Dziękujemy.

 

A. Umowa między użytkownikiem a Oticon Medical

1. „Oticon Medical” oznacza:
Dla systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości: Oticon Medical AB, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Askim pod numerem rejestru 556741-3132, mającą siedzibę pod adresem Datavägen 37B, 436 32 Askim, Szwecja lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo lub podmiot kontrolowany przez Oticon Medical AB lub zależny od Oticon Medical AB.

Dla implantów ślimakowych: Neurelec S.A.S, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w rejestrze handlowym w Antibes pod numerem 487 829 574 RCS ANTIBES, mającą siedzibę pod adresem 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Francja lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo lub podmiot kontrolowany przez Neurelec S.A.S lub zależny od Neurelec S.A.S.

2. Oticon Medical oferuje użytkownikom dostęp do tej Witryny Internetowej wyłącznie pod warunkiem zgody na wszystkie warunki, zasady i uwagi zawarte w niniejszych Warunkach Użytkowania. Korzystając z tej Witryny Internetowej użytkownik zgadza się na wszystkie warunki, zasady i uwagi.

3. Wykorzystywany w niniejszych warunkach użytkowania termin „ta Witryna Internetowa” obejmuje stronę główną pod adresem www.oticonmedical.com oraz wszystkie inne strony internetowe, które (1) są naszą własnością, (2) są pod naszą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą oraz (3) są bezpośrednio lub pośrednio powiązane przez łącza z tą stroną główną. Termin „ta Witryna Internetowa” obejmuje także wszystkie produkty i usługi witryny, na przykład tablice ogłoszeń i pokoje rozmów (czat). „Treść” to tekst w dowolnej części lub w całości, grafiki i inne materiały multimedialne znajdujące się na dowolnej stronie internetowej, będącej częścią tej Witryny Internetowej.

 

B. Informacje dla użytkownika

1. Przed udostępnieniem pewnych obszarów tej Witryny Internetowej możemy zażądać od użytkownika zarejestrowania, utworzenia nazwy użytkownika lub członka, utworzenia hasła lub innego rodzaju logowania za pomocą adresu poczty elektronicznej lub wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika lub członka. W przypadku używania lub uczestnictwa w jakiejkolwiek aktywności tej Witryny Internetowej, która wymaga zarejestrowania, utworzenia nazwy użytkownika lub członka, utworzenia hasła lub logowania innego rodzaju za pomocą adresu poczty elektronicznej użytkownik zgadza się na warunki:

(a) Użytkownik nie będzie (i) wybierać ani używać nazwy użytkownika lub członka, ani adresu poczty elektronicznej innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę; (ii) używać bez upoważnienia nazwy użytkownika lub członka, lub adresu poczty elektronicznej należących do innej osoby, lub do których prawa ma inna osoba niż użytkownik; (iii) używać nazwy użytkownika lub członka naruszającej prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby; (iv) używać nazwy użytkownika lub członka, które Oticon Medical, według wyłącznego własnego uznania, określi jako obraźliwe.
(b) Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zachować prywatność swojego hasła.

 

Nieprzenoszalność umowy

1. Użytkownik zgadza się, że prawo użytkowania tej Witryny Internetowej i każdego innego produktu lub usługi oferowanych przez Oticon Medical jest udzielane osobowo i nie może być przeniesione przez cesję, sublicencję ani w żaden inny sposób żadnej osobie ani podmiotowi bez wyraźnej pisemnej zgody Oticon Medical. Wszelkie próby przeniesienia praw objętych niniejszymi warunkami użytkowania bez pisemnej zgody Oticon Medical są nieważne i stanowią naruszenie niniejszych warunków użytkowania. Oticon Medical nie przypisze ani nie przeniesie swoich praw objętych niniejszymi Warunkami Użytkowania bez zgody użytkownika.

 

D. Korzystanie z tablic ogłoszeń, pokoi rozmów i innych forów do komunikacji

1. Ta Witryna Internetowa może zawierać tablice ogłoszeń, pokoje rozmów (czat) i inne funkcje umożliwiające przekazywanie wiadomości i komunikację. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które publikuje w każdym forum udostępnionym w lub przez tę Witrynę Internetową. Ta Witryna Internetowa może być używana wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie jest dozwolone umieszczanie w tej Witrynie Internetowej lub poprzez nią materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają lub ograniczają prawa innych osób, nielegalnych, stanowiących groźby, nadużycia, zniesławiających, naruszających prawa autorskie lub do prywatności, wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych religijnie, nieprzyzwoitych, stawiających nas w złym świetle lub w inny sposób niewłaściwych, prowadzących do odpowiedzialności karnej lub w inny sposób naruszających jakiekolwiek prawa lub zachęcających do przestępstw. Tej Witryny Internetowej nie wolno używać do zachęcania innych osób do korzystania z usług konkurencji Oticon Medical. Reklamy i zachęty handlowe wolno umieszczać w tej Witryny Internetowej lub poprzez nią wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Oticon Medical i wyłącznie w zgodzie z określonymi przez Oticon Medical warunkami dotyczącymi reklamy i zachęty handlowej w tej Witrynie Internetowej. Jeśli firma Oticon Medical zostanie powiadomiona o umieszczeniu w tej Witrynie Internetowej lub poprzez nią wiadomości, która narusza prawa innych podmiotów lub określone zasady umieszczania wiadomości, Oticon Medical przysługuje prawo usunięcia wiadomości. Taka wiadomość będzie także stanowić naruszenie niniejszych warunków użytkowania.

2. Użytkownik zgadza się, że w tej Witrynie Internetowej nie będzie ładować, publikować ani w inny sposób udostępniać żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem handlowym lub innym prawem własności bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, znaku handlowego lub innych praw własności. Ciężar dowodu, że wszelkie materiały nie są chronione prawem autorskim, znakiem handlowym lub innym prawem własności spoczywa na użytkowniku. Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków handlowych, praw własności i pozostałe powstałe w następstwie ładowania, publikowania lub przekazania treści.

3. Użytkownik zgadza się nie ładować na tę Witrynę Internetową plików uszkodzonych, zawierających wirusy ani innego podobnego oprogramowania, które może utrudnić działanie sieci, witryn, oprogramowania lub komputerów innych osób. Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność wynikającą z roszczeń obejmujących szkody powstałe w działaniu sieci, witryn, oprogramowania lub komputerów innych osób spowodowane przez pliki opublikowane przez użytkownika.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że fora udostępniane w tej Witrynie Internetowej są publiczne i nie służą do prywatnej komunikacji, chyba że wyraźnie określono inaczej. Oticon Medical ma prawo, lecz nie obowiązek, monitorowania treści forów w celu ustalenia zgodności z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz wszelkimi innymi zasadami działania określonymi przez Oticon Medical. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że rozmowy (czaty), publikacje, konferencje i inne formy komunikacji innych użytkowników nie są stanowiskiem Oticon Medical. Oticon Medical zastrzega sobie prawo do edycji, odmowy opublikowania lub do usunięcia wszelkich materiałów przekazanych lub opublikowanych w tej Witrynie Internetowej lub poprzez nią według wyłącznego własnego uznania. Bez ograniczania wcześniejszych postanowień Oticon Medical ma prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub treści opublikowanych przez użytkowników w tej Witrynie Internetowej lub poprzez nią, włącznie z zamieszczaniem wiadomości na tablicy ogłoszeń, które Oticon Medical, według wyłącznego własnego uznania, określi jako naruszające ustalenia niniejszych Warunków Użytkowania, w inny sposób niewłaściwe lub nieaktualne. Ponadto Oticon Medical zastrzega sobie prawo do odmówienia według wyłącznego własnego uznania dostępu użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej osobie do tej Witryny Internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez uprzedniego powiadomienia.

 

E. Oświadczenie o gwarancjach i ograniczenie odpowiedzialności

1. Użytek na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się na używanie tej Witryny Internetowej na własne ryzyko. Oticon Medical nie udziela żadnych gwarancji na wyniki uzyskiwane podczas korzystania z tej Witryny Internetowej ani na dokładność, rzetelność, ani zawartość jakiejkolwiek informacji udostępnionej w Witrynie Internetowej.

2. Oświadczenie o gwarancji. Zawartość tej Witryny Internetowej dostarczana jest przez Oticon Medical jako usługa. Ta Witryna Internetowa nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być istotne dla ogólnej problematyki ubytków słuchu lub odnosić się do sytuacji użytkownika ani żadnej innej osoby . Wszystkie treści udostępniane w tej Witrynie Internetowej obejmują wyłącznie ogólne informacje o ubytku słuchu i mają na celu jedynie ułatwienie komunikacji między użytkownikiem i jego lekarzem lub dostawcą usług medycznych. Treści udostępniane w tej Witrynie Internetowej nie mają na celu i nie mogą być używane do diagnozowania konkretnego problemu lub stanu ani do określania sprecyzowanych zaleceń odpowiedniego leczenia. Treści udostępniane w tej Witrynie Internetowej nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. Wszelkie pytania, jakie użytkownik może mieć odnośnie swojego stanu ubytku słuchu, leczenia, opieki lub diagnostyki, powinny być kierowane do właściwego lekarza lub dostawcy usług medycznych. Oticon Medical nie odpowiada za żadne obrażenia osobiste, włącznie ze śmiercią, spowodowane użyciem lub błędnym użyciem jakiejkolwiek informacji przedstawionej lub zawartej w tej Witrynie Internetowej.
Jeśli nie wyrażono i jednoznacznie nie określono inaczej, Oticon Medical w żaden sposób nie wspiera, współdziała, kontroluje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dotyczące jakichkolwiek usług oferowanych lub świadczonych przez osoby trzecie, które mogą być wymienione w tej Witrynie Internetowej lub mogą zawierać do niej łącza, włącznie z jakimkolwiek dostawcą usług lub ośrodkiem audiologicznym wymienionym w tej Witrynie Internetowej lub do niej kierującym.

Ta Witryna Internetowa może zawierać treści udostępniane przez użytkowników i osoby trzecie. W przypadku wszystkich takich treści Oticon Medical jest jedynie dystrybutorem, a nie wydawcą. Oticon Medical nie ma nad takimi treściami kontroli redakcyjnej większej niż publiczna biblioteka lub kiosk. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty i inne informacje przedstawione lub udostępnione przez osoby trzecie (włącznie z ośrodkami audiologicznymi, innymi dostawcami usług audiologicznych, innymi handlowcami i licencjodawcami) należą do właścicieli lub dystrybutorów takich treści i nie należą do Oticon Medical. Oticon Medical nie daje żadnej gwarancji odnośnie kompletności, dokładności, aktualności ani rzetelności informacji opublikowanych przez Oticon Medical w tej Witrynie Internetowej.

Korzystanie z tej Witryny Internetowej wymaga transmisji informacji w sposób będący poza kontrolą i jurysdykcją Oticon Medical. W związku z tym Oticon Medical nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, awarie, czasową niedostępność lub uszkodzenia jakichkolwiek danych i innych informacji przesyłanych podczas używania tej Witryny Internetowej. Oticon Medical wyraźnie odrzuca wszelkie gwarancje, że usługi lub treści udostępniane przez lub w tej Witrynie Internetowej będą dostępne w sposób nieprzerwany w odniesieniu do wyników uzyskanych w związku z korzystaniem z usług lub treści. Usługi i treści są rozpowszechniane na zasadzie „tak jak jest”, w stanie, w jakim są dostępne, przy czym Oticon Medical nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, włączając bez żadnych ograniczeń gwarancje tytułu lub nienaruszania, lub domniemane gwarancje handlowe, lub przydatności do określonego celu.
Korzystając z tej Witryny Internetowej użytkownik potwierdza, że używa jej na własne ryzyko, przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z używaniem tej Witryny Internetowej, włączając bez żadnych ograniczeń odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów związanych z wszelkimi koniecznymi pracami serwisowymi lub naprawami wszelkiego sprzętu używanego w związku z korzystaniem z tej Witryny Internetowej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód. Firma Oticon Medical w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialna przed użytkownikiem za jakiekolwiek szkody specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, retorsyjne, przypadkowe lub wynikowe, w tym, jednak nie wyłącznie, utraty renomy, utraty zysków lub utraty użyteczności (1) w wyniku naruszania jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania; (2) spowodowanych brakiem możliwości używania tej Witryny Internetowej; (3) spowodowanych naruszeniem jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez Oticon Medical; (4) w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków Użytkowania. To ograniczenie odpowiedzialności Oticon Medical pozostaje w pełnej mocy niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z naruszenia warunków umowy, odpowiedzialności deliktowej, całkowitej lub innych, nawet jeżeli firma Oticon Medical była wcześniej powiadomiona o możliwości powstania takich szkód. Użytkownik niniejszym uznaje, że postanowienia tego rozdziału, mają zastosowanie do wszystkich treści tej Witryny Internetowej i forów. Łączna odpowiedzialność Oticon Medical wobec użytkownika wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związana nie przekroczy kwoty równej jakiejkolwiek sumie zapłaconej przez użytkownika na rzecz Oticon Medical za korzystanie z tej Witryny Internetowej.

4. Powiązane strony internetowe. Oticon Medical nie popiera ani nie udziela gwarancji na żadne produkty ani usługi oferowane przez osoby trzecie za pośrednictwem tej Witryny Internetowej i nie będzie stroną ani nie będzie w żaden sposób monitorować transakcji między użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą produktów lub usług.

 

Odszkodowanie

1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Oticon Medical z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, zobowiązań, kosztów lub zadłużenia i wydatków (w tym również, jednak nie wyłącznie, opłat za czynności adwokackie), wynikających z używania tej Witryny Internetowej przez użytkownika lub z naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym również, jednak nie wyłącznie, praw autorskich, własności i do prywatności. To zobowiązanie do zabezpieczenia i zwolnienia z odpowiedzialności pozostaje w mocy także po ustaniu niniejszych Warunków Użytkowania i po zakończeniu korzystania z tej Witryny Internetowej przez użytkownika. W przypadku jakiejkolwiek porady inwestycyjnej, jakiej może udzielić, firma Oticon Medical nie będzie odpowiedzialna za żadną stratę ani szkodę wynikającą z działania lub zaniedbania przez nią, chyba że postępowanie Oticon Medical było działaniem umyślnym lub lekkomyślnym, w złej wierze, rażącym zaniedbaniem lub naruszało obowiązujące prawo. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie może być interpretowane jako odstąpienie od lub ograniczenie jakichkolwiek praw, które mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

 

Łącza do witryn zewnętrznych

1. Ta Witryna Internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż Oticon Medical. Takie łącza są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Oticon Medical nie jest odpowiedzialna za dostępność takich zewnętrznych witryn ani za jakąkolwiek treść, reklamy, produkty ani inne materiały zamieszczone w takich zewnętrznych witrynach. Wszelkie kwestie dotyczące zewnętrznych łączy należy kierować do operatora danej witryny internetowej.

 

H. Prywatność

Informacja o prywatności

 

I. Prawa autorskie i ograniczenia korzystania

1. Treści udostępniane za pośrednictwem tej Witryny Internetowej przez firmę Oticon Medical stanowią własność Oticon Medical i/lub licencjodawców Oticon Medical oraz są chronione prawem autorskim i innymi odpowiednimi prawami. Oticon Medical zastrzega wszelkie prawa. Informacje uzyskane za pośrednictwem tej Witryny Internetowej można wyświetlać, przeformatować i drukować wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego pod warunkiem dołączenia poniższej informacji o prawach autorskich: „Copyright 2010 Oticon Medical AB. Wszelkie prawa zastrzeżone” oraz wszelkich innych informacji o prawach autorskich lub prawach własności, które zostały zawarte w Treści. Użytkownik zgadza się nie powielać, nie retransmitować, nie dystrybuować, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać, nie publikować, nie nadawać ani nie przekazywać informacji uzyskanymi za pośrednictwem tej Witryny Internetowej żadnej osobie, w tym, jednak nie wyłącznie, innym osobom z tej samej firmy lub organizacji, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Oticon Medical.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach Użytkowania, stanowi naruszenie tych Warunków Użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe bądź inne prawa. Treść oraz funkcje mogą zostać zmienione lub usunięte bez powiadomienia według uznania wydawcy Oticon Medical. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla firmy Oticon Medical lub jej licencjodawców.

3. Złamanie jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków użytkowania skutkuje automatycznym cofnięciem zgody na wykorzystanie Treści i użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie kopie wszystkich fragmentów Treści.

4. Użytkownik wyraźnie udziela Oticon Medical bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, międzynarodowej licencji na wykorzystanie, reprodukcje, modyfikacje, adaptacje, publikacje, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, dystrybuowanie, wykonywanie, wyświetlanie i udzielanie sublicencji na każdą wiadomość zamieszczoną w, na lub za pośrednictwem tej Witryny Internetowej (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączanie jej do innych prac w dowolnej formie, nośniku lub obecnych bądź opracowanych w przyszłości technologii.

 

J. Znaki towarowe

1. „Oticon Medical”, „OptiGrip™”, „OptiFit™”, „Ponto™”, „Digisonic®” oraz „Saphyr®” oraz pozostałe znaki towarowe pojawiające się w tej Witrynie Internetowej są znakami towarowymi należącymi do lub posiadającymi licencję Grupy Oticon Medical.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

2. Apple, logo Apple, iPhone®, iPad® oraz iPod touch® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.  App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

3. Velox S™ i OpenSound Navigator™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi Oticon A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

K. Łącza

1. Użytkownik wyraża zgodę, że każde łącze do tej Witryny Internetowej umieszczone na posiadanej, kontrolowanej lub tworzonej przez niego w całości lub w części witrynie internetowej, powinno przekierowywać wyłącznie do strony www.oticonmedical.com, natomiast nie do innych stron w obrębie tej Witrynie Internetowej. Użytkownik zgadza się nie umieszczać łączy z posiadanej, kontrolowanej lub tworzonej przez niego w całości lub w części witryny internetowej, jeśli ta witryna zawiera materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, są nielegalne, mają charakter groźby, stanowią nadużycie, są zniesławiające, naruszają prawa do wizerunku lub do prywatności, są wulgarne, obsceniczne, obraźliwe religijnie, nieprzyzwoite, stawiają Oticon Medical w złym świetle lub są w inny sposób niewłaściwe, prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawo lub zachęcają do zachowania stanowiącego przestępstwo.

 

L. Prawo właściwe

1. Niniejsze Warunki Użytkowania, ich zakres działania lub inne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich kwestie podlegają wykładni, interpretacji i zastosowaniu prawa właściwego Królestwa Danii, bez względu na konflikty między państwami lub prawa jurysdykcji.

 

M. Pliki cookie

1. Należy pamiętać, że ta Witryna Internetowa zawiera pliki cookie. Pliki cookie pozwalają na płynniejsze działanie Witryny i gromadzenie danych statystycznych o miesięcznym ruchu internetowym. Oticon Medical nie używa plików cookie do gromadzenia danych osobowych.
Jeśli użytkownik nie chce pobierać plików cookie na swój komputer, może je zablokować w menu narzędziowym przeglądarki. Jednakże po zablokowaniu plików cookie Oticon Medical nie może zagwarantować prawidłowego działania swoich witryn. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami mailowo pod adresem info@oticonmedical.com lub telefonicznie pod numerem +46 31 748 61 00.

 

N. Zastrzeżenie praw

1. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj w wyraźny sposób udzielone, są zastrzeżone.