International ansvarsfralæggelse

Læs venligst nedenstående ansvarsfralæggelse omhyggeligt.

Ved at bruge dette websted, erklærer du dig enig i at være bundet af disse betingelser for brug. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser for brug, bedes du undlade at bruge dette websted. Mange tak.

 

A. Aftale mellem bruger og Oticon Medical

1. “Oticon Medical” betyder:
For benforankrede høresystemer: Oticon Medical AB, der er et selskab med begrænset ansvar, er registreret i Askim under reg.nr. 556741-3132 og har hjemsted på adressen Datavägen 37B, 436 32 Askim, Sverige, eller et selskab eller enhver anden virksomhed, der kontrolleres af Oticon Medical AB eller er tilknyttet Oticon Medical AB.

For cochlear-implantater: Neurelec S.A.S., der er et selskab med begrænset ansvar, er registreret under Antibes handelsregister under reg.nr. 487 829 574 RCS ANTIBES, og har hjemsted på adressen 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Frankrig, eller et selskab eller enhver anden virksomhed, der kontrolleres af Neurelec S.A.S. eller er tilknyttet Neurelec S.A.S.

2. Oticon Medical giver dig adgang til dette websted, hvis du accepterer alle vilkår, betingelser og meddelelser, der er indeholdt i disse betingelser for brug. Ved at bruge dette websted accepterer du alle disse vilkår, betingelser og bekendtgørelser.

3. Som anvendt i disse betingelser for brug omfatter udtrykket "dette websted" vores hjemmeside, der findes på www.oticonmedical.com/dk og alle andre websteder, som (1) vi ejer, (2) vi styrer enten direkte eller indirekte og (3) er sammenkædet enten direkte eller indirekte med denne hjemmeside. Udtrykket "dette websted" omfatter også alle hjemmesideprodukter og -tjenester, f.eks. opslagstavler og chatrum. “Indhold” er al tekst, grafik eller andre multimediematerialer i tekstmassen på en webside, der er en del af dette websted.

 

B. Brugerinformation

1. Så du kan bruge visse områder af dette websted vil vi evt. bede dig om, at du registrerer dig, opretter et bruger- eller medlemsnavn og en adgangskode, eller at du på anden måde logger ind med din e-mailadresse eller med et bruger- eller medlemsnavn, som du vælger. I tilfælde af, at din brug af eller deltagelse i nogen del af dette websted kræver, at du registrerer dig, opretter et bruger- eller medlemsnavn, en adgangskode, eller at du på anden måde logger ind med din e-mailadresse accepterer du, at:

(a) du ikke må (i) vælge eller bruge et bruger- eller medlemsnavn eller en e-mailadresse på en anden person med den hensigt at udgive dig for at være denne person; (ii) - uden tilladelse - anvende et bruger- eller medlemsnavn eller en e-mailadresse, som tilhører andre end dig, eller som er omfattet af rettigheder tilhørende alle andre personer end dig; (iii) anvende et bruger- eller medlemsnavn i strid med en hvilken som helst anden persons intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (iv) bruge et bruger- eller medlemsnavn, som Oticon Medical, efter eget skøn, anser for krænkende;
(b) du skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte din adgangskode.

 

C. Ikke-overdragelig aftale

1. Du anerkender, at retten til at bruge dette websted og alle andre varer eller tjenesteydelser, der tilbydes af Oticon Medical, er personlig for dig og ikke kan overføres ved overdragelse, videregivelse eller nogen anden metode til nogen anden person eller juridisk person undtagen efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Oticon Medical. Ethvert forsøg på at overføre dine rettigheder i henhold til disse betingelser for brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Oticon Medical er ugyldigt og vil udgøre en overtrædelse af disse betingelser for brug. Oticon Medical vil hverken overdrage eller overføre sine rettigheder i henhold til disse betingelser for brug uden dit samtykke.

 

D. Anvendelse af opslagstavler, chatrum og andre kommunikationsfora

1. Dette websted kan indeholde opslagstavler, chatrum eller andre besked- eller kommunikationsfaciliteter. Du er alene ansvarlig for eventuelle oplysninger, du sender til et hvilket som helst forum, der er gjort tilgængeligt i, på eller via dette websted. Dette websted må kun bruges til lovlige formål. Intet materiale må offentliggøres i, på eller via dette websted, der overtræder eller på nogen måde krænker andres rettigheder, hvor sådant materiale er ulovligt, truende, fornærmende, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred eller offentlige rettigheder, vulgært, obskønt, blasfemisk, usømmeligt, kaster et negativt lys på os eller på anden måde er stødende, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde er i strid med loven eller som opfordrer til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling. Dette websted må ikke anvendes til at hverve andre personer til at blive brugere af tjenester, der konkurrer med Oticon Medical. Annoncering eller kommerciel reklame må kun blive posteret i, på eller via dette websted med Oticon Medicals udtrykkelige, forudgående godkendelse og udelukkende i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som Oticon Medical anvender vedrørende annoncer og kommerciel reklame på dette websted. Hvis Oticon Medical får besked om, at en meddelelse offentliggjort i, på eller via dette websted krænker andres juridiske rettigheder eller de angivne retningslinjer for offentliggørelse af meddelelser, har Oticon Medical ret til at fjerne meddelelsen. En sådan meddelelse vil dermed udgøre en overtrædelse af disse betingelser for brug.

2. Du accepterer, at du ikke må uploade, sende eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som er beskyttet af copyright, varemærker eller andre ejendomsrettigheder på dette websted, uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af ophavsretten, varemærket eller anden ejendomsret. Bevisbyrden for at fastslå, at et givet materiale ikke er beskyttet af ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret påhviler dig. Du er alene ansvarlig for eventuelle skader som følge af enhver overtrædelse af regler om ophavsret, varemærker, immaterielle rettigheder, eller enhver anden skade som følge af enhver upload, offentliggørelse eller indsendelse.

3. Du accepterer, at du ikke må uploade filer til dette websted, der indeholder skadelige vira, korrupte filer eller andet lignende software eller programmer, der kan skade driften af en anden persons computere, software, hjemmesider eller netværk. Du vil være eneansvarlig for skader som følge af eventuelle påstande om, at filer indsendt af dig er årsag til skader på driften af en anden persons computer, software, hjemmesider eller netværk.

4. Du anerkender, at fora, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, der tilvejebringes af dette websted, er offentlige og ikke privat kommunikation. Oticon Medical har ret, men ikke pligt, til at overvåge indholdet af de fora for at fastslå overensstemmelse med disse betingelser for brug og andre operationelle regler fastsat af Oticon Medical. Du anerkender også, at chats, opslag, konferencer og anden kommunikation fra andre brugere ikke er godkendt af Oticon Medical. Oticon Medical forbeholder sig ret til efter eget skøn at redigere, afvise indlæg eller fjerne ethvert materiale afleveret på eller sendt til eller via dette websted. Uden at begrænse det foregående har Oticon Medical ret til at fjerne ethvert materiale eller indhold indsendt af brugere i, på eller via dette websted, herunder uden begrænsning opslag på opslagstavler, som Oticon Medical, efter eget skøn, finder at være i strid med bestemmelserne i disse betingelser for brug, eller på anden måde stødende, eller uaktuelle. Endvidere forbeholder Oticon Medical sig ret til efter eget skøn at nægte dig eller nogen anden person adgang til dette websted eller dele heraf uden varsel.

 

E. Garantifralæggelse og ansvarsbegrænsninger

1. Brug på eget ansvar. Du accepterer, at brugen af dette websted sker på egen risiko. Oticon Medical giver ikke nogen garanti med hensyn til de resultater, der kan opnås ved brug af dette websted, eller med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af eventuelle oplysninger, der leveres herigennem.

2. Garantifralæggelse. Indholdet af dette websted leveres af Oticon Medical som en service. Dette websted indeholder ikke alle oplysninger, som kan være relevante for høretabsspørgsmål i almindelighed eller for din eller en anden persons situation i særdeleshed. Alt indhold på dette websted er kun generel information om høretabsspørgsmål, og er kun beregnet til at lette kommunikationen mellem dig og din hørespecialist eller anden professionel sundhedsudbyder. Indhold på dette websted er ikke ment som en diagnose og kan heller ikke stille en diagnose på et specifikt problem, en specifik tilstand eller en specifik anbefaling af hnsigtsmæssig behandling. Indholdet på dette websted bør ikke bruges i stedet for at søge professionel hjælp vedrørende høreløsninger eller andre sundhedsforhold. Alle specifikke spørgsmål, du måtte have om dit høretab, din behandling, pleje eller diagnose bør forelægges din egen professionelle hørespecialist eller anden professionel sundhedsudbyder. Oticon Medical er ikke ansvarlig for personskade, herunder død, forårsaget af, at du støtter dig til, bruger eller misbruger oplysninger, der findes på dette websted.
Undtagen hvis det udtrykkeligt og utvetydigt erklæres, gælder det, at Oticon Medical ikke på nogen måde bifalder, driver, styrer eller påtager sig ansvaret for eventuelle oplysninger om eventuelle tjenester, der tilbydes eller leveres af en tredjepart, som er eller kan være anført på eller knyttet til dette websted, herunder alle høreplejecentre eller tjenesteudbydere, som er eller kan være anført på eller sammenkædet med dette websted.

Dette websted kan omfatte indhold tilvejebragt af tredjepartere og brugere. For alt sådan indhold gælder Oticon Medical som distributør ikke som udgiver. Oticon Medical har lige så lidt redaktionel kontrol med sådant indhold som et offentligt bibliotek eller en aviskiosk. Eventuelle meninger, råd, erklæringer, tjenester, tilbud eller anden information som udtrykkes eller gøres tilgængelige af tredjeparter (herunder høreplejecentre og andre professionelle hørespecialister og andre grossister og licensgivere) er at henføre til de respektive forfattere eller distributører af sådant indhold og ikke til Oticon Medical. Oticon Medical giver ingen garanti med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet eller pålidelighed af oplysninger offentliggjort af Oticon Medical på dette websted.

Når dette websted bruges, vil oplysninger bliver overført over et medie, som er udenfor Oticon Medicals kontrol og kompetence. Derfor påtager Oticon Medical sig intet ansvar for eller i forbindelse med forsinkelser, svigt, afbrydelser eller ødelæggelse af data eller andre oplysninger, der overføres i forbindelse med brugen af dette websted. Oticon Medical fralægger sig udtrykkeligt enhver garanti for, at de tjenester eller det indhold, der tilbydes af eller på dette websted vil være uafbrudte med hensyn til de opnåede resultater fra brug af tjenesterne eller indholdet. Tjenesterne og indholdet distribueres "i forhåndenværende stand, som tilgængelig", og Oticon Medical giver ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning, garantier for adkomst eller ikkekrænkelse eller underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
Ved at bruge dette websted accepterer du, at din brug af webstedet sker på egen risiko, at du påtager dig det fulde ansvar for alle risici forbundet med din brug af webstedet, herunder uden begrænsning ansvaret for alle omkostninger forbundet med al nødvendig service eller reparation af udstyr, som du måtte anvende i forbindelse med din brug af dette websted.

3. Ansvarsfralæggelse mht. skader. Under ingen omstændigheder vil Oticon Medical være ansvarlig over for dig for nogen specielle, affødte, direkte, indirekte, eksemplariske, tilfældige eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af goodwill, tab af fortjeneste eller tab eller brug (1) for misligholdelse af bestemmelserne i disse betingelser for brug, (2) som følge af manglende evne til at bruge dette websted, (3) som følge af overtrædelse af enhver garanti fra Oticon Medical, eller (4) din manglende overholdelse af vilkårene i disse betingelser for brug. Denne begrænsning på Oticon Medicals forpligtelser skal være i fuld kraft, uanset om et sådant ansvar er baseret på kontraktbrud, tort, objektivt ansvar eller på anden måde, og selv om Oticon Medical tidligere var blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Du accepterer hermed, at bestemmelserne i dette afsnit gælder for alt indhold på dette websted og tilknyttede fora. Oticon Medicals samlede ansvar overfor dig, som direkte eller indirekte hidrører fra og med hensyn til disse betingelser for brug, kan ikke overstige et beløb svarende til noget beløb, du har betalt til Oticon Medical for eller fra brug af dette websted.

4. Linkede websteder. Oticon Medical hverken bifalder, garanterer eller indestår for et produkt eller en service, der tilbydes af en tredjepart via dette websted, og vil ikke være part i eller på nogen måde overvåge nogen transaktion, mellem dig og en tredjepartsleverandør, eller produkter eller tjenesteydelser.

 

F. Skadesløsholdelse

1. Du accepterer at skadesløsholde og beskytte Oticon Medical fra og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, ansvar, omkostninger eller gæld og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokatsalærer), der opstår fra din brug af dette websted eller fra din overtrædelse af disse betingelser for brug eller tredjemands rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsret, ejendomsret og privatlivets fred. Denne skadesløsholdelse og forpligtelse til at friholde for tab vil forblive i kraft efter disse betingelser for brug og din brug af dette websted. Med hensyn til eventuel investeringsrådgivning, som selskabet kan give, er Oticon Medical ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af eller baseret på en handling eller undladelse fra selskabets side, medmindre Oticon Medical har handlet forsætligt eller hensynsløst, i ond tro, har udvist grov uagtsomhed eller har overtrådt gældende lov. Intet i dette afsnit kan udlægges som et afkald på eller en begrænsning af rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

 

G. Link til tredjepartssteder

1. Dette websted kan indeholde link til andre websteder, der drives af andre parter end Oticon Medical. Sådanne link tjener kun til henvisning. Oticon Medical er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af disse eksterne websteder, ej heller ansvarlig for indholdet, reklamer, produkter eller andre materialer på sådanne eksterne websteder. Eventuelle betænkeligheder vedrørende et eksternt link skal rettes til det respektive websteds operatør.

 

H. Persondatabeskyttelse

Privatlivsmeddelelse

 

I. Ophavsret og begrænsninger i anvendelse

1. Indholdet, der stilles til rådighed via dette websted af Oticon Medical, er ejet af Oticon Medical og/eller Oticon Medicals licensgivere og er beskyttet af ophavsret og andre gældende love. Oticon Medical forbeholder sig alle rettigheder. Oplysninger, der modtages via dette websted kan vises, omformateres, og udskrives til din personlige, ikke-kommercielle brug, hvis du inkluderer følgende meddelelse om ophavsret: “Copyright © 2010 Oticon Medical AB. Alle rettigheder forbeholdt.” foruden enhver og alle andre ophavsrettigheder og ejendomsretlige meddelelser, der var indeholdt i indholdet. Du accepterer, at du ikke må reproducere, videresende, distribuere, udbrede, sælge, publicere, udsende eller formidle de modtagne oplysninger via dette websted til nogen, herunder men ikke begrænset til andre i samme virksomhed eller organisation, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Oticon Medical.

2. Al brug af indholdet, som ikke udtrykkeligt er tilladt i disse betingelser for brug udgør en overtrædelse af disse betingelser for brug og kan krænke ophavsrettigheder, varemærker og andre love. Indhold og funktioner kan ændres eller standses uden varsel efter Oticon Medicals redaktionelle skøn. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes Oticon Medical og dets licenshavere.

3. Hvis du overtræder vilkårene i disse betingelser for brug, ophører din tilladelse til at bruge indholdet automatisk, og du skal øjeblikkeligt destruere eventuelle kopier, du har fremstillet, af en hvilken som helst del af indholdet.

4. Du giver udtrykkeligt Oticon Medical en royalty-fri, vedvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledte værker af, distribuere, opføre, vise og give i underlicens enhver meddelelse offentliggjort i, på eller via dette websted (helt eller delvist) på verdensplan og/eller indføje det i andre værker i nogen form, medie eller teknologi overhovedet, der er kendt nu eller som udvikles senere.

 

J. Varemærker

1. "Oticon Medical", “OptiGrip™”, “OptiFit™”, “Ponto™”, “Digisonic®” og “Saphyr®” og andre varemærker, der findes på denne hjemmeside, er registrerede varemærker ejet eller licenseret af Oticon Medical Group. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, helt eller delvist, er forbudt uden udtrykkelig, forugående skriftlig tilladelse.

2. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

3. Velox S™ og OpenSound Navigator™ er registrerede varemærker tilhørende Oticon A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

 

K. Link

1. Du erklærer dig enig i, at ethvert link fra et websted du ejer, kontrollerer eller redigerer, helt eller delvist, rettet mod dette websted kun skal pege på www.oticonmedical.com eller anden webside på dette websted. Intet materiale må offentliggøres i, på eller via dette websted, der overtræder eller på nogen måde krænker andres rettigheder, hvor sådant materiale er ulovligt, truende, fornærmende, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred eller offentlige rettigheder, vulgært, obskønt, blasfemisk, usømmeligt, kaster et negativt lys på Oticon Medical, eller på anden måde er stødende, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde er i strid med loven, eller som opfordrer til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling.

 

L. Gældende lov

1. Disse betingelser for brug, opfyldelsen heraf og ethvert spørgsmål, der opstår direkte eller indirekte i forbindelse hermed skal fortolkes, anvendes og i alle henseender reguleres i overensstemmelse med lovgivningen i Kongeriget Danmark, uden hensyn til denne stats tvister eller valg af lovbestemmelser.

 

M. Cookies

1. Vi gør opmærksom på, at dette websted indeholder cookies. Cookies bruges til at lette en smidig afvikling af webstedets trafik og til at indsamle statistiske data om månedlig webtrafik. Oticon Medical bruger ikke cookies til at indsamle personlige oplysninger.
Hvis du ikke ønsker at downloade cookies på din computer, kan du blokere dem via din browsers værktøjsmenu. Hvis du vælger at blokere cookies, kan Oticon Medical imidlertid ikke garantere, at dette websted vil fungere korrekt. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, enten pr. e-mail til info@oticonmedical.dk eller på telefonnummer +45 39 17 72 00 .

 

N. Forbehold af rettigheder

1. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.